Skip to content
Pokaż menu

Zasady płatności i zwrotów

W naszym portalu oferujemy dostęp do nagranych materiałów:

 • pojedynczy film– dostęp: 1 dzień, 30 dni, 24 miesiące
 • pakiet z filmami - dostęp: 7 dni, 30 dni, 24 miesiące
 • nagrane szkolenia - dostęp: 14 dni

Płatność

Jedyny możliwy sposób płatności to poprzez system , czyli płatność z góry przy zakupie. Po przekierowaniu na bezpieczną, szyfrowaną stronę płatności Przelewy24.pl można wybrać spośród: przelew automatyczny z wybranego banku, karta płatnicza, Pay Pal lub Sky Cash. Dokonanie zakupu i płatności gwarantuje dostęp do filmu. Cały system działa automatycznie. Jeśli po zakupie nie nastąpi płatność transakcja zostanie wycofana.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Zakup

Aby dokonać zakupu należy wybrać film na określony czas dostępu. Należy potwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę”, uzupełnić dane: adres rozliczeniowy, mail, telefon, uwagi do zamówienia. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie zakupu z obowiązkiem zapłaty (należy zapoznać się z regulaminem i zaznaczyć zapoznanie się oraz zgodę o treści „wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Poinformowano mnie, że po spełnieniu świadczenia utracę prawo odstąpienia od umowy”

Potwierdzając zakup, klient jest przekierowany do systemu płatności .

Procedura zakupu produktu

Krok 1

Wybierz film, do którego chcesz mieć dostęp i kliknij przycisk "KUP FILM"

Krok 2

Z prawej strony okna przeglądarki lub w lewym dolnym rogu okna z filmem znajdziesz przycisk "KUPUJĘ", aby przejść do procedury kupna produktu, należy go kliknąć.

Krok 3

Wyświetli Ci się okno zakupu, możesz tutaj wybrać okres na jaki chcesz zakupić film lub pakiet (jeśli film jest w nim zawarty). Wciśnij przycisk "KUPUJĘ" dla wybranej przez siebie opcji.

Krok 4

Kolejny etap to potwierdzenie zakupu, należy kliknąć przycisk "KUPUJĘ I PŁACĘ". Oznacza to że akceptujesz warunki regulaminu.

Krok 5

Następnie należy wybrać bank, z którego będzie dokonywana płatność, zalogowanie się i wysłanie przelewu. Dane do przelewu (adres, temat, kwota) pojawią się automatycznie, należy tylko zatwierdzić przelew.

Krok 6

Jeśli dojdzie do zatwierdzenia transakcji, na email przyjdzie Ci potwierdzenie przelewu. Po zalogowaniu się na konto ajwen.tv, film będzie dostępny automatycznie z profilu użytkownika, który dokonał płatności.

Dostawa

Dostawa jest bezpłatna ponieważ jest wirtualna.

ZWROTY I REKLAMACJE

Firma: Ajwen - Dietetyka Kliniczna Iwona Wierzbicka, 45-364 Opole, ul. Słowackiego 6/11, NIP 991-001-11-75, Nina Stanisławczyk tel. 534 543 047 pn-pt 8:00-14:00 (koszt połączenia wg taryfy operatora), adres mailowy: tv @ ajwen.pl

Opis procedury reklamacyjnej

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem tv @ ajwen.pl
 2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, nick – jeśli został użyty przy logowaniu na stronie ajwendieta.pl, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę do reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Sprzedający po otrzymaniu maila, przesyła kupującemu Formularz Zwrotu, który należy wypełnić, wydrukować, podpisać a następnie dołączyć do przesyłki (jeśli sprawa dotyczy towaru) lub zeskanować i przesłać mailem (jeśli sprawa dotyczy usługi).
 4. Formularz zwrotu można pobrać samodzielnie -  formularz reklamacji.
 5. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 6. Kupujący ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
 3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Podpisany formularz można przesłać pocztą lub drogą mailową w postaci skanu na tv @ ajwen.pl
 4. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 10. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 11. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje

Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 1. W których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. W odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 7. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

 1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim, adres: ul.1-Maja 1, 45-068
 2. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.